Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Co ważne, postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone zarówno wobec dłużnika niewypłacalnego, jak i zagrożonego niewypłacalnością.

We wszystkich postępowaniach restukturyzacyjnych chodzi o to, aby firmę utrzymać „przy życiu” I uniknąć ogłoszenia upadłości.

Najważniejsze zalety restrukturyzacji:

  • Firma / osoby fizyczne nadal będą funkcjonować,
  • Wstrzymanie egzekucji komorniczych,
  • Wydłużenie okresu spłaty zobowiązań,
  • Obniżenie do 70% wartości zobowiązań,
  • Dopasowanie wartości spłat do możliwości finansowych,
  • Utrzymanie umów (np. leasingowych, użyczenia, najmy).

Przygotowujemy pełną dokumentację pism, wniosków i formularzy.

Do zadań doradcy w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego należy między innymi:

  • indywidualne opracowanie optymalnego planu działania w oparciu o prawo polskie,
  • reprezentowanie klientów przed Sądem — zarówno w sprawach upadłościowych, jak i restrukturyzacyjnych,
  • wsparcie w kwestii wyboru odpowiednich instrumentów prawnych oraz oceny i minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.