Obrażenia ciała to wszelkiego rodzaju rany i złamania, których doznajesz wskutek nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak: wypadki drogowe, wypadki w pracy lub błędy medyczne. Są naruszeniem fizycznej integralności i często poważnie zmieniają życie. Urazy mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Każde z obrażeń często prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych w późniejszym czasie.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, czyli świadczenie za wyrządzoną szkodę od podmiotu, który tę szkodę wyrządził (czyli sprawcy) lub ponosi za nią odpowiedzialność (np. zakładu ubezpieczeń). Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wynagrodzenie za likwidację szkody pobieramy dopiero w chwili uzyskania świadczenia dla naszego klienta. Nie pobieramy opłat z góry!

Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Najczęściej stanowi ono właśnie finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę.

Zakres usługi PIA:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
  • pozyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego,
  • pełną obsługę prawną,
  • reprezentowanie klienta przed Sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.